A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności

  Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Technologii Paliw i Energii jest:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

  w obszarach nauk ścisłych i nauk technicznych, w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), jak również prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń, mogących stwarzać zagrożenie publiczne oraz środowiskowe związane z działalnością przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 74.90.Z).

  Do zadań Instytutu należy (§ 4, ust.2, pkt 1 Statutu Instytutu Technologii Paliw i Energii):

  1. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących:

  • doskonalenia procesów termochemicznej konwersji paliw stałych (spalania,
   zgazowania i pirolizy) dla energetyki i przemysłu chemicznego w warunkach
   transformacji energetycznej,
  • rozwoju nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego
   przetwarzania paliw stałych oraz wykorzystywania produktów pochodzących z tych procesów,
  • eksploatacji instalacji spalania i przetwarzania paliw oraz surowców w energetyce i przemyśle,
  • rozwoju przyszłościowych technologii wytwarzania i użytkowania energii z OZE dla ograniczania śladu węglowego nośników energii i produktów,
  • wdrażania technologii usuwania i wykorzystywania CO2 towarzyszącego procesom wytwarzania nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów, dla podniesienia efektywności tych procesów i docelowego osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • rozwoju metod magazynowania energii z OZE z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych,
  • doskonalenia technologii pozyskiwania oraz przetwarzania wodoru dla celów
   produkcji nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów,
  • doskonalenia procesów jednostkowych towarzyszących produkcji biometanu z
   biogazowni (w tym usuwania CO2 z biogazu oraz doczyszczania biometanu),
  • rozwoju technologii zagospodarowywania odpadów i produktów ubocznych zgodnie z zasadami gospodarki o zamkniętym obiegu (ang. circular economy) oraz rozwoju metod recyklingu surowcowego,
  • doskonalenia procesów termicznego odzysku odpadów (ang. waste-to-energy) z naciskiem na nowoczesne technologie oczyszczania spalin z tych procesów,
  • realizacji działań technologicznych, technicznych i systemowych dla ograniczania i zapobiegania zjawisku „niskiej emisji”,
  • rozwoju i doskonalenia technologii wytwarzania niskoemisyjnych paliw stałych dla gospodarki komunalnej,
  • badań energetyczno–emisyjnych kotłów zasilanych paliwami stałymi dla celów
   ogrzewnictwa indywidualnego i ciepłownictwa komunalnego,
  • doskonalenia technologii i zwiększania efektywności produkcji koksu dla
   zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego oraz środowiskowego koksowni,
  • doskonalenia technologii przerobu produktów węglopochodnych, otrzymywania surowców do produkcji wysokojakościowych wyrobów węglowych, elektrodowych oraz surowców do wyrobu nowoczesnych materiałów węglowych,
  • budowy, rozgrzewania i regulacji baterii koksowniczych oraz opracowywania
   nowych technologii budowy i przedłużania czasu eksploatacji baterii koksowniczych.

  2. wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska, obejmujących:

  • dostarczanie podstaw merytorycznych do wsparcia procesu decyzyjnego organów administracji państwowej w obszarze transformacji energetycznej sektora paliwowo–energetycznego, w tym sektora paliw kopalnych, na cele systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także wdrażania perspektywicznych technologii przetwórstwa paliw stałych do substratów i produktów chemicznych,
  • działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego
   i publicznego, w tym poprzez ekspercką działalność wspierającą przedsiębiorstwa będące pod nadzorem ministra nadzorującego w obszarach wyszczególnionych w § 4, ust.2, pkt 1.,
  • identyfikację i realizację działań prowadzących do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z produkcją przemysłową sektora paliwowo–energetycznego,
  • wsparcie organów administracji państwowej i samorządowej w identyfikacji
   i realizacji działań prowadzących do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z wykorzystaniem kopalnych i przetworzonych paliw stałych do systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także w perspektywicznym celu przetwórstwa węgla do substratów i produktów chemicznych wraz z ich logistyką i użytkowaniem,
  • monitoring i zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać
   zagrożenie publiczne, związanych z działalnością przemysłu paliwowoenergetycznego,
  • koordynację istniejącego i perspektywicznego obszaru wykorzystania paliw stałych na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego dla identyfikacji i eliminacji zjawisk oraz procesów mogących powodować zagrożenie środowiskowe,
  • wspieranie działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   poprzez pracę komitetów technicznych,
  • realizację specjalistycznych badań statystycznych w przemyśle koksowniczym,
  • doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

  3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące zadania:

  • wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie, prace studialne, analizy
   i ekspertyzy niemające charakteru badań naukowych i prac rozwojowych, związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B, PKD 71.12. Z),
  • opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki
   i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 72.19.Z, PKD 63.99.Z),
  • wykonuje prace w zakresie projektowania technologicznego procesów i konstrukcji urządzeń oraz serwisowe na potrzeby przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego oraz ochrony środowiska (PKD 71.12.Z, PKD 71.20.B),
  • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z),
  • dzierżawi i prowadzi sprzedaż własności intelektualnej, za którą pobierane są opłaty licencyjne i tantiemy (PKD 77.40.Z),
  • prowadzi badania w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów
   przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 71.12.Z, PKD 74.90.Z),
  • wytwarza, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych i kalibrację aparatury, naprawę i konserwację wytworzonych aparatów i urządzeń (PKD 26.51.Z, PKD 20.59.Z, PKD 72.19.Z, PKD 33.12 Z),
  • prowadzi działalność w zakresie gromadzenia informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 91.01.A, PKD 70.22.Z),
  • prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz sprzedaż wydawnictw (PKD 58.11.Z, PKD 58.19.Z, PKD 47.99.Z).

  4. Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy (PKD 85.59.B).

  5. Instytut organizuje konferencje, sympozja, wystawy (PKD 82.30.Z).

  6. Instytut prowadzi działalność inną, która obejmuje między innymi wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych, a także prace rozwojowe nie związane bezpośrednio z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B).

  7. Działalność, o której mowa w pkt. 6, jest wyodrębniona pod względem finansowym
  i rachunkowym z działalności określonej w pkt. 2-5.

  8. Instytut prowadzi działania w celu realizacji Powszechnego Obowiązku Obrony, zgodnie z
  wytycznymi ministra nadzorującego.

  W Instytucie od listopada 2004 r. posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

  Aktualnie, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, potwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, certyfikatem systemu zarządzania jakością Nr J-2008/8/2021 wraz z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet Nr PL-J-2008/8/2021.
  Zakres certyfikatu obejmuje: prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi eksperckie i wdrożeniowe, w tym na rzecz przemysłu energetycznego i koksowniczego; w zakresie przetwórstwa i użytkowania paliw; energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów; przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych; energetyki oraz ochrony środowiska; usług w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz normalizacji.
  Okres ważności certyfikatu: od 05.11.2019 r. do 04.11.2022 r.

  Działający w Instytucie Zespół Laboratoriów posiada posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego o Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji, a od 2001r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony był przez Polskie Centrum Akredytacji.
  Zespół Laboratoriów Instytutu posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 081 spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  Okres ważności certyfikatu : od 13.01.2020 r. do 13.01.2024 r.

  W skład Zespołu Laboratoriów Instytutu wchodzą 3 laboratoria badawcze:

  LABORATORIUM CHEMII ANALITYCZNEJ
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • gazu koksowniczego,
  • gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  • próbek gazów odlotowych pobranych na filtry i rurki sorpcyjne,
  • innych przetworów naftowych – mazutu
  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, koks, przetworzone paliwa stałe),
  • paliw stałych - biomasy stałej – biopaliw stałych,
  • paliw stałych - stałych paliw wtórnych,
  • odpadów,
  • odpadów paleniskowych,
  • odpadów  paleniskowych, kod: ex 20 01 99 (popioły z gospodarstw domowych),
  • paliw ciekłych (olej opałowy ciężki),
  • produktów węglopochodnych – smoły,
  • paliw ciekłych - oleju opałowego lekkiego,
  • mechanicznych i automatycznych urządzeń do pobierania próbek węgla kamiennego i biomasy stałej,
  • węgla drzewnego - brykiety z węgla drzewnego,
  • węgli aktywnych,
  • nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.

   

  LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, koks),
  • paliw stałych - biomasy stałej – biopaliw stałych,
  • paliw stałych - stałych paliw wtórnych,
  • urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi,
  • gazów odlotowych z urządzeń grzewczych,
  • gazów odlotowych ze spalania stałych paliw bezdymnych,
  • kotłów grzewczych na paliwa stałe,
  • ogrzewaczy pomieszczeń opalane peletami,
  • ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe,
  • wkładów kominkowych na paliwa stałe,
  • mieszkaniowych urządzeń spalających paliwo stałe.

   

  LABORATORIUM TECHNOLOGII KOKSOWNICZYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • wyrobów ogniotrwałych formowanych krzemionkowych i glinokrzemionkowych,
  • paliw stałych (węgiel kamienny i koks),
  • węgla drzewnego - brykiety z węgla drzewnego.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 18.08.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 18.08.2022
  Dokument oglądany razy: 10980
MegaBIP free (2.09)