A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów

  ?

  Data kontroli

  Nazwa instytucji kontrolującej

  Przedmiot kontroli

   

  04.03.2005

  Urząd Kontroli Skarbowej

  Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok

  plik

  09/2005

  Ministerstwo Gospodarki i Pracy

  Zbadanie wykonywania kontroli finansowej gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem w roku 2004

  plik

  09.05-24.05.2006

  ZUS Zabrze

  Kontrola prawidłowości i rzetelności składek

  plik

  13.08.2007

  Centrum Audytu sp. z o.o.

  Audyt wewnętrzny projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”

  plik

  08.11-26.11.2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Kontrola doraźna w zakresie dochodów zwolnionych od podatku CIT

  plik

  19.11.2007

  Najwyższa Izba Kontroli

  Stan zaawansowania badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących produkcji paliw płynnych na bazie węgla kamiennego i brunatnego

  plik

  21.10-22.10.2008

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE umowa WKP1/1.4.2/2/2005/3/84/285/2007/V

  plik

  27.07-28.07.2009

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Kontrola doraźna w zakresie transakcji sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT SPF/08/12/0082

  plik

  16.11-27.11.2009

  ZUS Zabrze

  Kontrola prawidłowości i rzetelności składek

  plik

  01.06.2010

  Urząd Kontroli Skarbowej

  Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków finansowanie pomocy w ramach realizacji POIG

  1  2  3

  08.02-18.02.2011

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Zwrot bezpośredni podatku VAT za 12/2010

  plik

  07.09-16.09.2011

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Kontrola zasadności zwrotu podatku VAT

  plik

  13.

  09.12-19.12.2011

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Zwrot bezpośredni podatku VAT za 10/2011

  plik

  23.05.2012

  Urząd Kontroli Skarbowej

  Kontrola projektu nr POIG 02.01.00-00-165/08-00 CCTW

  plik

  17.07-31.07.2012

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Zasadność zwrotu podatku VAT

  plik

  09.10-19.10.2012

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Kontrola wszczęta bez zawiadomienia na podstawie art. 84b ust1. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  plik

  23.09-27.09.2013

  Minister Gospodarki

  Działalność finansowa w tym wydatkowanie środków publicznych, organizacji i jakość pracy oraz jakość zarządzenia Instytutem w 2012

  plik

  06.11-07.11.2013

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

  Transakcje dokonane z JMB – AR sp. z o.o. Białystok w okresie od 01.03.2011-30.06.2013

  plik

  30.10.2014

  Urząd Marszałkowski

  Kontrola na zakończenie realizacji projektu ID 1452

  plik

  17.11-21.11.2014

  NCBiR

  Kontrola projektu nr POIG 01.01.02-24-017/08

  plik

  24.02-16.03.2015

  ZUS Zabrze

  Kontrola prawidłowości i rzetelności składek

  plik

  24.02.2015

  Firma audytorska Perefect Bilans Sp. z o.o.

  Badanie sprawozdanie finansowego za 2014

  plik

  24.03.2015

  Najwyższa Izba Kontroli

  Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych

  plik

  31.08-04.09.2015

  Minister Gospodarki

  Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2014

  plik

  03.03.2016

  Perfect Bilans Sp. z o.o.

  Badanie sprawozdania finansowego za 2015

  plik

  30.03-27.04.2016 Państwowa Inspekcja Pracy Kontrola pracodawcy plik
  03.02.2017 POL-TAX Sp z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2016 plik
  18.04.2017 Prezydent Miasta Zabrze Kontrola problemowa zadań obronnych plik
  18.10.2017 Minister Energii Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony plik
  16.02.2018 POL-TAX Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2017 plik
  12.03.2018 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych plik
  07.12.2018 Archiwum Państwowe w Katowicach Kontrola przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach plik plik
  11.06.2018 - 30.09.2018 Minister Energii Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2017 r. plik plik plik
  28.02.2019 POL-TAX Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2018 plik
  25.03.2019 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych plik
  31.10.2019 - 15.11.2019 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska plik
  28.02.2020 POL-TAX Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 plik
  01.03.2021 POL-TAX Sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2020 plik
  11.09.2020 - 31.01.2021  Minister Aktywów Państwowych  Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2019 r. plik plik
  09.04.2021 - 24.05.2021  Państwowa Inspekcja Pracy Kontrola wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy w tym legalności zatrudniania oraz technicznego bezpieczeństwa pracy plik plik
  22.10.2021 - 29.10.2021 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiazany jest Zakład oraz zgłaszzanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. plik   plik
  02.03.2022 POL-TAX Sp. z o.o. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jednostki: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla plik
  20.06.2022 KP PSP Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych plik
  08.05.2023 POL-TAX Sp. z o.o. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku jednostki: Instytut Technologii Paliw i Energii plik
  16.01.2024 Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa Aktywów Państwowych

  Informacja o wynikach kontroli dotyczącej działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania instytutem w 2022 r., przeprowadzonej w Instytucie Technologii Paliw i Energii z siedzibą w Zabrzu.

  plik
  24.01.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach Protokół z kontroli w ramach zapobiegawczego i biezącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń plik
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 31.01.2024
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 31.01.2024
  Dokument oglądany razy: 10684
MegaBIP free (2.09)