A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 01.02.2024, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja regulaminu.

  Konkurs na stanowisko Adiunkta (nr (18/2021))

  koniec: 08.04.2021, 15:00, rozstrzygnięcie: 23.04.2021, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Sonia Kostek tel. 32 271 00 41 wew. 990

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 10 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz „Regulaminu postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2017

  ogłaszam konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ust.4 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni posiadać:

  • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
  • wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
   • opracowywania absorbentów chemicznych do usuwania ditlenku węgla z gazów,
   • obsługi instalacji laboratoryjnych i pilotowych usuwania CO2 ze spalin,
   • badań katalitycznej konwersji ditlenku węgla,
  • umiejętności:
   • publikacji wyników badań w formie artykułów w językach polskim i angielskim,
   • przygotowania raportów, artykułów i posterów w języku polskim i angielskim,
   • prezentacji wyników badań w formie referatów i posterów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • dorobek naukowy w zakresie procesu usuwania ditlenku węgla z gazów wyrażony autorstwem bądź współautorstwem co najmniej 15 publikacji w czasopismach ujętych w bazie Journal Citation Reports,
  • autorstwo bądź współautorstwo przynajmniej jednego patentu z dziedziny usuwania ditlenku węgla metodą aminową,
  • znajomość języka angielskiego, udokumentowana posiadaniem certyfikatu na poziomie C2,
  • w przypadku obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

  2. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Biura Dyrektora – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 8 kwietnia 2021 r o godz. 1400.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonym zarządzeniem nr 12/2017.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 23 kwietnia 2021 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 25.03.2021, 13:13
  Dokument oglądany razy: 5192
   
MegaBIP free (2.09)