A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 01.02.2024, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja regulaminu.

  Adiunkt (nr 11/2016 )

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:31, z powodu:
  przeniesienie do archiwum
  koniec: 03.10.2016, 14:00, rozstrzygnięcie: 14.10.2016, 14:00 (rozstrzygnięty)

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 12 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla niniejszym

  ogłaszam konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni posiadać:

  • tytuł naukowy doktora w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska,
  • wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. ochrony powietrza w przemyśle koksowniczym,
  2. pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza w koksownictwie, w tym wykonywanych na baterii koksowniczej,
  3. modelowania propagacji zanieczyszczeń w przemyśle koksowniczym, z uwzględnieniem procesów kalibracji i walidacji modelu,
  4. modelowania zintegrowanego (IAM) z uwzględnieniem koksownictwa,
  5. modelowania emisji związanej ze spalaniem paliw w urządzeniach indywidualnych w celu produkcji ciepła,
  6. umiejętności pisania i uruchamiania programów komputerowych w zakresie wymienionych kompetencji,
  • umiejętności:
  1. publikacji oraz prezentacji wyników badań naukowych, w tym na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  2. przygotowywania raportów, referatów, wystąpień i posterów w języku polskim i angielskim,
  • dorobek naukowy związany z zakresem wymagań, wyrażony autorstwem publikacji w czasopismach naukowych, w tym co najmniej dwóch z listy filadelfijskiej,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta (11/2016)”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 3 października 2016 r.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursową IChPW.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14 października 2016 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 19.09.2016, 10:07
  Dokument oglądany razy: 8653
   
MegaBIP free (2.09)