A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 01.02.2024, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja regulaminu.

  Konkurs na stanowisko Asystenta (nr 15/2016)

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:32, z powodu:
  przeniesienie do archiwum
  koniec: 12.12.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 14.12.2016, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Sonia Kostek tel. 32 271 00 41 wew. 990

  Konkurs na stanowisko Asystenta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 12 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla niniejszym

  ogłaszam konkurs na stanowisko Asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  Kandydaci ubiegający się o stanowisko Asystenta powinni posiadać:

  • tytuł zawodowy magistra w zakresie dyscypliny naukowej chemia,
  • otwarty przewód doktorski,
  • wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. przeprowadzania syntez otrzymywania tlenków grafitu różnymi metodami utleniającymi oraz ich termicznej redukcji,
  2. interpretacji wyników analiz grafitu, tlenku grafitu oraz tlenku grafenu technikami stosowanymi do ich charakterystyki: analiza elementarna (EA), skład pierwiastkowy substancji mineralnej oznaczony metodą atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP-AES), dyfrakcja rentgenowska (XRD), spektroskopia Ramana (RS), strukturalne badania w podczerwieni (FT-IR), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS), mikroskopia sił atomowych (AFM),
  3. technik stosowanych w badaniach określających właściwości fizykochemiczne oraz budowę chemiczną produktów karbochemicznych (oleje impregnacyjne, smoła koksownicza, pak węglowy), petrochemicznych (lekkie i ciężkie oleje opałowe), produktów ciekłych z termicznego przetwórstwa węgla kamiennego i brunatnego, biomasy i odpadowych tworzyw sztucznych: analiza elementarna NCHSO, chromatografia gazowa, temperatura mięknienia, temperatura krystalizacji, temperatura wrzenia, średnia masa cząsteczkowa, zawartość wody, popiołu, liczba koksowania, pozostałość po koksowaniu, nierozpuszczalne w acetonie, toluenie i chinolinie,
  4. aplikacja analizy statystycznej dla oceny wyników badań laboratoryjnych,
  5. wykorzystanie różnych układów pomiarowych do badań reologicznych np. produktów węglopochodnych, lepiszczy, zawiesin węglowych, zawiesin olejowo-węglowych, zawiesin ceramiczno-węglowych itp. oraz korelacja z różnymi modelami reologicznymi,
  6. komponowanie zawiesin węglowo-wodnych, ceramiczno-węglowych, stabilnych emulsji smołowo-wodnych o pożądanej charakterystyce reologicznej,
  7. modyfikowanie receptur olejów karbochemicznych w kierunku obniżenia punktu krystalizacji i zawartości WWA,
  8. audytowanie systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych,
  9. komponowanie receptur chemii gospodarstwa domowego i ocena ich parametrów użytkowych,
  10. realizacji przemysłowych, krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
  • umiejętności:
  1. publikacji oraz prezentacji wyników badań naukowych, w tym na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  2. przygotowywania raportów, referatów, wystąpień i posterów w języku polskim i angielskim,
  • dorobek naukowy wyrażony współautorstwem publikacji w czasopismach naukowych, w tym co najmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Asystenta (15/2016)”.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 grudnia 2016 r.

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursową IChPW.

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14 grudnia 2016 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 28.11.2016, 21:20
  Dokument oglądany razy: 8459
   
MegaBIP free (2.09)